Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

Stanovy spolku World Elite Golf Club z.s.

 Článek 1

Základní ustanovení

 1. Název:    World Elite Golf Club z.s.
 2. Sídlo:     Libušská 145/53, Libuš, 104 00 Praha
 3. IČ:          227 58 127
 4. Znakem klubu je logo WEGC:           
 5. World Elite Golf Club z.s. (dále jen „WEGC“ nebo „klub“) je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
 6. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

Článek 2

Účel a cíle klubu

 1. Základním účelem WEGC je zabezpečovat sportovní golfovou činnost svých členů, vytvářet k tomu dobré podmínky k aktivnímu provozování golfové hry a také 
  sportovní, tréninkové a ekonomické podmínky.
 2. K naplnění výše uvedeného účelu bude WEGC klást důraz zejména na:
  1. všeobecný rozvoj a propagaci golfového sportu a jeho hodnot jako prostředku aktivního odpočinku;
  2. zajišťování sportovní činnosti svých členů se zřetelem na výchovu a vyhledávání mladých talentů pro golfovou hru, výkonnostní a vrcholový golf;
  3. smluvní zajištění používání kvalitního golfového hřiště a zázemí pro členy WEGC;
  4. rozšiřování nabídky služeb souvisejících s činností a rozvojem golfového sportu, zejména podpory mládeže;
  5. koordinaci sportovní a jiné činnosti s činností České Golfové Federace (dále jen „ČGF");
  6. zajišťování financování výše uvedených činností z dostupných zdrojů, tj. zajištění organizační a vedlejší hospodářské činnosti. 

Článek 3

Vznik a zánik členství v WEGC

 1. O přijetí zájemců za člena WEGC rozhoduje správní rada, přičemž na přijetí za člena klubu není právní nárok a správní rada má právo přihlášku odmítnout, a to i bez udání důvodu.
 2. Členem WEGC se může stát fyzická osoba, která splní následující podmínky:
  1. souhlasí se stanovami WEGC a zaváže se k jejich bezvýhradnému dodržování,ztotožňuje se s cíli WEGC a má zájem podílet se na jejich naplňování;
  2. řádně vyplní a vlastnoručně podepíše písemnou přihlášku a doručí ji do kanceláře WEGC (u nezletilé fyzické osoby její zákonný zástupce);
  3. uhradí stanovený roční klubový příspěvek, jehož výši pro každý rok schvaluje správní rada, nejpozději do 31.10 roku předcházejícího.
  4. uzavře smlouvu s WEGC (dále jen „Centrum") o poskytování služeb.
 3. O schválení či neschválení přihlášky vyrozumí správní rada WEGC žadatele o členství písemnou (a to i elektronickou) formou, a to do čtrnácti (14) dnů od doručení přihlášky.
 4. Po přijetí do WEGC obdrží každý člen členskou kartu WEGC.
 5. Pokud není stanoveno jinak, vzniká členství na dobu jednoho roku. Se souhlasem správní rady WEGC může být v odůvodněných případech členství v WEGC na žádost člena na dobu určitou přerušeno.
 6. Člen může postoupit práva a povinnosti (děděním, darováním, prodejem) vyplývající z jeho členství na další osobu. Tato osoba musí být schválena jako řádný člen WEGC. Postoupení práva, podléhá souhlasu správní rady.
 7. Členství v WEGC zaniká:
  1. úmrtím člena;
  2. ukončením smlouvy s Centrem;
  3. písemnou dohodou WEGC a člena;
  4. rozhodnutím správní rady o vyloučení člena z WEGC v případech, kdy člen poruší stanovy WEGC, předpisy a pokyny orgánů WEGC, nedodržuje závazky a povinnosti vůči WEGC nebo svým jednáním poškozuje WEGC, a to po předchozím upozornění člena, učiněné správní radou, na možnost vyloučení z WEGC.
 8. Ukončením členství se rozumí výmaz člena z evidence WEGC.
 9. Ukončením členství z jakéhokoliv důvodu nevzniká členovi nárok na finanční a jiné vyrovnání a na vrácení jakýchkoliv již zaplacených příspěvků. Případné finanční závazky člena vůči WEGC zůstávají ukončením členství nedotčené.  

Článek 6

Druhy členství v WEGC

 1. Vstupní příspěvek a roční klubový příspěvek
 2. Stanovy WEGC rozlišují tyto druhy členství:
  1. osobní členství;
  2. přidružené osobní členství;
  3. junior členství;
  4. čestné členství;
  5. jiné druhy členství.
 3. Osobní členství je určeno pro fyzickou osobu starší osmnácti (18) let. Členovi nenáleží volební hlas na valné hromadě.
 4. Přidružené osobní členství může získat osoba starší osmnácti (18) let, která je manželem/manželkou nebo druhem/družkou člena WEGC. Členovi nenáleží volební hlas na valné hromadě.
 5. Junior členství je určeno osobám do osmnácti (18) let včetně. Junior členovi nenáleží volební hlas na valné hromadě.
 6. Čestné členství může získat fyzická osoba na základě rozhodnutí správní rady WEGC. Čestné členství se uděluje významným osobnostem nebo se uděluje za mimořádné zásluhy o rozvoj centra a klubu. Se vznikem čestného členství není spojena povinnost platit klubový příspěvek. Držitel čestného členství má všechna práva a povinnosti člena, nenáleží mu volební hlas. Rozhodnutím správní rady může být čestné členství rovněž zrušeno.
 7. Správní rada WEGC má právo rozhodovat o zavedení nových druhů členství a stanovit práva a povinnosti členů s novým členstvím související.
 8. Výši klubového příspěvku pro příslušný kalendářní rok stanoví svým rozhodnutím správní rada WEGC.

Článek 7

Práva a povinnosti člena WEGC

 1. Člen WEGC má právo:
  1. účastnit se valné hromady WEGC a předkládat na ní své náměty a připomínky;
  2. využívat nabízených služeb WEGC a účastnit se akcí pořádaných WEGC. 
 2. Člen WEGC má povinnost:
  1. ctít a dodržovat golfová pravidla a zásady golfové etiky;
  2. řídit se stanovami WEGC a plně respektovat pokyny a rozhodnutí správní rady WEGC a svým jednáním přispívat k dobrému jménu WEGC;
  3. v řádném termínu uhradit roční klubový příspěvek schválený správní radou pro příslušný kalendářní rok;
  4. oznámit WEGC případnou změnu adresy pro doručování nebo jiné důležité změny;
  5. chránit majetek WEGC a golfové zařízení, včetně jeho vybavení, které WEGC využívá ke své činnosti, před poškozením, zničením nebo odcizením.
 3. Členská práva a povinnosti mohou být vymezena, omezena nebo zrušena jen WEGC. Práva a povinnosti členů mohou být také doplněna a upřesněna vnitřními předpisy a pokyny WEGC, schválenými správní radou WEGC.

Článek 8

Orgány WEGC

 1. Orgány WEGC jsou:
  1. správní rada, jako orgán nejvyšší a výkonný;
  2. prezídium, jako kolektivní statutární orgán;
  3. valná hromada.

 Správní rada

 1. Správní rada je nejvyšším a výkonným orgánem WEGC. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech spolku. První správní rada je nominována na základě usnesení přípravného výboru.
 2. Správní rada je tří (3) členná, přičemž členové správní rady jsou voleni na dobu neurčitou. Opětovné zvolení je možné. Ze svého středu si správní rada po svém zvolení volí prezidenta a viceprezidenta klubu také na dobu neurčitou. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů.
 3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba starší osmnácti (18) let, která je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a je členem WEGC.
 4. Členy správní rady jmenuje správní rada a odsouhlasuje je hlasováním, ve kterém musí být nominace přijata nadpoloviční většinou.
 5. Za člena, který odstoupil nebo jinak ztratil členství ve správní radě, může správní rada kooptovat náhradního člena, který musí být schválen zbývajícími členy správní rady.
 6. Správní rada zasedá minimálně čtyřikrát (4x) ročně.
 7. Správní radu svolává k zasedání prezident, případně pověřený člen správní rady, a to prostřednictvím elektronické komunikace (telefonem) členům správní rady WEGC nejpozději sedm (7) dnů před zasedáním. V pozvánce musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a navržený program jednání.
 8. Správní rada může podle své úvahy přizvat na své zasedání i další osoby, zejména členy jiných orgánů spolku, zaměstnance WEGC nebo členy. Tyto přizvané osoby nemají žádné hlasovací právo.
 9. Za WEGC jednají členové Prezídia a to každý samostatně. Za WEGC podepisují společně vždy dva členové správní rady.
 10. Správní radě náleží zejména:
  1. rozhodovat ve všech věcech vedení a činnosti spolku;
  2. svolávat valnou hromadu a organizačně zajišťovat její průběh;
  3. rozhodovat o změně stanov;
  4. navrhovat a schvalovat interní předpisy WEGC.

 Valná hromada

 1. Valnou hromadu tvoří správní rada WEGC s hlasovacím právem.
 2. Valné hromady se mohou rovněž zúčastnit třetí osoby na základě písemného pozvání správní rady. Veřejnosti není valná hromada přístupná.
 3. Jednání valné hromady řídí prezident WEGC nebo jím pověřená osoba.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná při účasti více jak 50 % členů správní rady v den konání valné hromady. Pokud není valná hromada usnášeníschopná od stanoveného začátku jednání, svolá správní rada do čtyř (4) týdnů náhradní valnou hromadu.
 5. Svolávání valné hromady se děje písemnou pozvánkou, adresovanou do bydliště (na do adresu) každého člena správní rady, doručenou nejméně čtrnáct (14) dnů před konáním valné hromady.
 6. Pro hlasování na valné hromadě se stanovují následující pravidla:
  1. Hlasování na valné hromadě je vždy veřejné, kromě volby členů správní rady WEGC. případně je zvolen ten, kdo obdrží nadpoloviční většinu platných hlasů přítomných jednání valné hromady.
  2. Žádné rozhodnutí či usnesení valné hromady nesmí být v rozporu s jakýmkoliv WEGC.

Prezídium

 1. Prezídium je kolektivním statutárním orgánem složeným z prezidenta 
  a víceprezidenta. Členové prezídia zatupují spolek navenek samostatně v souladu s rozhodnutím správní rady.
 2. Členové prezídia jsou správní radou voleni na dobu neurčitou.

Článek 9

Zásady hospodaření WEGC

 1. WEGC hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou.
 2. Zdrojem příjmů klubu jsou především:
  1. roční klubové příspěvky;
  2. příjmy z klubových akcí pořádaných WEGC;
  3. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti výhradně na podporu činnosti hlavní;
  4. dotace, dary, granty, odkazy a ostatní příspěvky.
 3. Získané finanční prostředky požívá WEGC především pro naplnění svých cílů stanovených v článku 4 těchto stanov a na krytí administrativně správních výdajů spolku.
 4. Spolek vede řádné účetnictví v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákona, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 5. Správní rada uzavřela smlouvu o spolupráci a provozování své činnosti v indoor centru s jeho vlastníkem.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy
 2. Změny ve stanovách jsou plně v kompetenci správní rady a řídí se článkem 8.
 3. Ostatní se řídí interními předpisy, schválenými správní radou.
 4. Stanovy byly projednány a schváleny Správní radou v Praze, dne 28.10.2016